حساب کاربری اکانت

قویترین نیرو برای به چنگ آوردن مدال 🥇🏆

قوانین قهرمانی را یاد بگیر

فقط آنها را باور کن

خودت را از هر فکر منفی رها کن

بجای بدست آوردن تمرکز

مراقب باش که از دستش ندی

زندگی را در هدفت ببین

هدفت را در زندگی ببین

نسبت به اهدافت متعهد تر باش

با احساس، ذهن و جسم ات تمرین کن

خطرات و ترسهات رو بشناس و واردش شو

این را به عنوان پکیج کلمات داشته باش و همیشه با خودت تکرار کن

با عشق؛ رضا خزایی هستم مشاور قهرمانان

رضا خزایی کیه؟ 👆👆 کلیک کنید